Välkommen till vårt kunskapstest! Här kan Du stämma av Dina förkunskaper inför en utbildning. Eller följa upp hur mycket Du kommer ihåg efter en utbildning. Testa hur mycket Du kan om:

• Ekonomiska grundbegrepp            • Ekonomiska rapporter
• Nyckeltal                                            • Kassaflöde
• Investeringskalkyler                           • Produktkalkyler
 
 
Ekonomiska grundbegrepp
     
1. Avskrivningar är ett sätt att visa att en tillgångs värde minskar över tiden. Vilket av följande påstående om avskrivningar är sant?
a) Avskrivningar påverkar inte kassaflödet.
b) Avskrivningar påverkar inte balansräkningen.
c) Avskrivningar påverkar inte resultaträkningen.
   
2. Ett företag måste göra en lagernedskrivning. Vilket av följande påstående är sant?
a) Nedskrivningen påverkar bara balansräkningen.
b) Nedskrivningen påverkar bara resultaträkningen.
c) Nedskrivningen påverkar både resultat och balansräkningen.
   
3. Vilket av följande påstående om kostnader är sant?
a) En kostnad uppstår när man köper in något till företaget.
b) En kostnad uppstår när man betalar en faktura.
c) En kostnad uppstår när man förbrukar en resurs.
   
4. Vilket av följande påstående om eget kapital (EK) är sant?
a) EK redovisas i resultaträkningen.
b) EK är en skuld till ägarna och redovisas på balansräkningens skuldsida.
c) EK är en tillgång och redovisas på balansräkningens tillgångssida.
   
Ekonomiska rapporter
 
5. Vilket av följande påstående är sant om resultaträkningen (RR)?
a) RR visar företagets samtliga in- och utbetalningar under en viss tidsperiod.
b) RR visar företagets samtliga intäkter och kostnader under en viss tidsperiod.
c) RR visar företagets samtliga tillgångar och skulder under en viss tidsperiod.
   
6. Vilket av följande påstående är sant om balansräkningen (BR)?
a) BR visar ekonomisk ställning för en viss bestämd tidpunkt.
b) BR visar kassaflödet för en viss bestämd tidpunkt.
c) BR visar ekonomisk ställning för en viss bestämd tidsperiod.
   
7. Ett företag funderar på att amortera ner ett stort lån. Vilket av följande påstående är sant?
a) Amorteringen kommer direkt att påverka resultaträkningen positivt.
b) Amorteringen kommer bara att påverka balansräkningen.
c) Amorteringen kommer direkt att påverka resultaträkningen negativt.
   
Nyckeltal
   
8. Svenska företags genomsnittliga vinstmarginal (mätt som resultat innan räntekostnader dividerat med nettoomsättningen) ligger normalt sett över en konjunkturcykel:
a) Mellan 2 till 4 procent.
b) Mellan 5 till 7 procent.
c) Mellan 10 till 12 procent.
d) Mellan 15 till 20 procent.
   
9. Soliditet är ett mått på den finansiella risken i ett företag.
Nyckeltalet definieras som:
a) Eget kapital dividerat med skulder.
b) Omsättning dividerat med totala tillgångar.
c) Eget kapital dividerat med totala tillgångar
d) Skulder dividerat med eget kapital.
   
10. Ett företags lönsamhet (mätt som avkastning på totalt kapital) är enligt du Pont-modellen en funktion av:
a) Vinstmarginal multiplicerat med kapitalets omsättningshastighet.
b) Kassalikviditet multiplicerat med vinstmarginal.
c) Soliditet multiplicerat med räntetäckningsgrad.
d) Kapitalets omsättningshastighet multiplicerat med soliditet.
   
11. Avkastning på totalt kapital beräknas som resultat före räntekostnader dividerat med totala tillgångar. Ett vanligt mål för avkastning på totalt kapital brukar ligga:
a) Mellan 5 till 10 procent.
b) Mellan 10 till 15 procent.
c) Mellan 15 till 20 procent.
d) över 20 procent.
   
Kassaflöde
   
12. Ett företag är tvunget att göra en nedskrivning av sitt varulager. Hur påverkas kassaflödet?
a) Kassaflödet kommer att förbättras.
b) Kassaflödet kommer att försämras.
c) Kassaflödet kommer inte att påverkas.
   
13. Ett företag som är underleverantör till telekombranschen tvingas gå med på förlängda kredittider på sina fakturor, från tidigare 60 dagar till 90 dagar. Hur påverkas kassaflödet?
a) Kassaflödet kommer att förbättras.
b) Kassaflödet kommer att försämras.
c) Kassaflödet kommer inte att påverkas.
   
14. Det finns flera olika åtgärder för att förbättra ett företags kassaflöde. Vilket av följande påståenden är sant?
a) Förhandla om förskottsbetalningar, minska omsättningshastigheten på varulagret, följ upp dröjsmål på betalningar.
b) Förläng kredittiden till leverantörerna, reducera ledtider i utveckling och produktion, öka omsättningshastigheten på varulagret.
c). Reducera ledtider i utveckling och produktion, outsourca delar av verksamheten, gör extra avskrivningar på tillgångar.
   
15. Ett företag omsätter 400 miljoner kronor och har kundfordringar på 100 miljoner. Hur lång är den genomsnittliga kredittiden om vi bortser från moms?
a) 30 dagar.
b) 60 dagar.
c) 90 dagar.
d) 120 dagar.
   
Investeringskalkyler
   
16. Vilket av följande påstående är sant om pay back-kalkylen?
a) Pay back-kalkylen tar hänsyn till att pengar minskar i värde över tiden.
b) Vad som händer efter pay back-tiden påverkar inte kalkylen.
c) Vanliga återbetalningstider på investeringar i produktion är 10-15 år.
   
17. Livslängden på en investering enligt nuvärdesmetoden brukar beräknas som:
a) Investeringens tekniska livslängd.
b) Investeringens ekonomiska livslängd
c) Investeringens avskrivningstid.
d) Investeringens break-even.
   
18. Vilket av följande påstående är sant om nuvärdesmetoden?
a) Kalkylen baseras på intäkter och kostnader för investeringen.
b) Sunk cost ska inkluderas i grundinvesteringen.
c) Investeringens restvärde ska inte tas med i kalkylen.
d) Kalkylen baseras på investeringens kassaflöde.
   
Produktkalkyler
   
19. Vilket av följande påstående är sant om produktkalkyler?
a) En självkostnadskalkyl påverkas inte av produktionsvolymen.
b) I en bidragskalkyl fördelas samtliga kostnader per produkt/tjänst.
c) I en självkostnadskalkyl fördelas samtliga kostnader på per produkt/tjänst.
   
20. Ett företag funderar på att lansera en ny produkt med följande förutsättningar. Försäljningspriset är 500 kr, rörliga kostnader/st är 300 kr och fasta kostnader 300 000. kr. Vid vilken volym nås break-even?
a) 150 st.
b) 300 st.
c) 3 000 st.
d) 1 500 st.
   
21. Ett företags ena produkt har en bruttomarginal på 20 procent. Om man sänker priset med 5 procent, hur mycket måste försäljningsvolymen öka för att man ska behålla samma bruttoresultat?
a) 5 procent.
b) 10 procent.
c) 25 procent.
d) 33 procent.
   
22. Ett företag säljer en produkt med en rörelsemarginal på 10 procent. Hur påverkas rörelseresultatet om man sänker priset med 1 procent utan att försäljningsvolymen ökar?
a) Rörelseresultatet påverkas inte.
b) Rörelseresultatet sjunker med 1 procent.
c) Rörelseresultatet sjunker med 5 procent
d) Rörelseresultatet sjunker med 10 procent