Välkommen till vår nyckeltalsanalys. Här kan Du analysera ett bokslut för Ditt eget företag, eller kanske en kund, en leverantör eller en konkurrent.

Genom att mata in siffrorna nedan får Du automatiskt en beräkning av de 10 viktigaste ekonomiska nyckeltalen.

Använd nyckeltalen för benchmarking av Ditt företag, eller för att sätta upp finansiella mål. Eller för att göra en kreditbedömning av en kund eller en leverantör.

Mata in följande siffror från resultaträkningen:
   
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
   
Mata in följande siffror från balansräkningen:
   
Totala tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga skulder