Hur vi når resultat

En handling skapar alltid en motreaktion i form av ett resultat. Det gör inte enbart kunskap. En bra utbildning ger därför deltagarna relevanta kunskaper (och förståelse), men ska även inspirera och motivera handling.

ildning, Kunskap, Handling, Resultat
Vårt arbetssätt bygger på följande hörnstenar:

  • Pedagogik och engagemang
  • Inspirerande möten
  • Erfarenhet

Pedagogik och engagemang
Vi tror på en blandning av teori och realistiska övningar som kopplas direkt till din verklighet. Då engageras du att omsätta kunskap till handling direkt i den egna verksamheten. Det ger ofta omedelbara och mätbara resultat. Upplevelsebaserad pedagogik tillsammans med engagemang skapar en positiv inlärningsmiljö, vilket stimulerar långsiktiga och bestående kunskapslyft.

Inspirerande möten
Vi tror på det unika mötet mellan människor. Inlärning kräver en komplex syntes. Det behövs ett interaktivt möte, ett engagemang, humor och en social dynamik som möjliggör erfarenhetsutbyte. Och det får man i en grupp som träffas.

Erfarenhet
Vi har sedan början av 1990-talet hjälpt medarbetare, chefer och ledningsgrupper på teknik- och kunskapsföretag att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar. Du hittar våra kunder bland allt från fåmansföretag till internationella börsnoterade koncerner samt inom kommunal och statlig förvaltning.


Några exempel


Ett affärsområde på ett teknikkonsultföretag
En skräddarsydd utbildning i affärsekonomi för projektledare tydliggjorde balansräkningens betydelse, vilket ledde till bättre fokus på projekttider och betalningsvillkor. Resultatet blev ett bättre kassaflöde och minskad kapitalbindning.

Inköpare och produktchefer på ett handelsföretag
En 2-dagars anpassad utbildning i affärsekonomi för inköpare och produktchefer lyfte kunskapsnivån och intresset för affärsekonomiska frågor. Deltagarna fick med sig praktiska verktyg för att bättre hantera frågor som pris/volym, betalningsvillkor, lageromsättning, inköpskvantiteter och prissättning m m.

Ett kommunalt bolag
Ett program i affärsekonomi för ledningsgruppen innebar ett rejält kunskapslyft för flera av ingenjörerna med djup branschkunskap, men bristfälliga kunskaper i affärsekonomi. Resultatet blev en mer fokuserad och effektivare ledningsgrupp.

En global industrikoncern
Ett mångårigt ambitiöst chefsutvecklingsprogram inom affärsekonomi har tydliggjort ekonomiskt ansvar och lett till en större resultatfokus långt ner i organisationen. Många av deltagarna har under åren kommenterat programmet som ”ett personligt och karriärmässigt lyft”.

Ett affärsområde inom ett kommunalt bolag
Ett utbildningsprogram för ledningsgruppen resulterade i ökad fokus på investeringar, prissättningsfrågor och ledde till att affärsområdet fick en egen balansräkning för att följa upp lönsamhet och investeringar.

Ett marknadsbolag på ett verkstadsföretag
En utbildning i ekonomi för säljarna gav ökad förståelse för och fokus på säljarnas ekonomiska ansvar och resulterade i bättre verktyg för att diskutera prissättning och betalningsvillkor.

Ett ingenjörstungt forsknings- och utvecklingsbolag
En utbildningsdag i ekonomi skapade intresse, respekt och förståelse för det ekonomiska ansvar som en utvecklingsavdelning har.

Ett kraftbolag med tung balansräkning
En affärsekonomiutbildning för utvalda chefer ledde till bättre förståelse för balansräkningens betydelse för företagets lönsamhet och resulterade i en analysmodell för att utvärdera stora investeringar.

Ett ingenjörstungt teknikföretag
Ett mångårigt utbildningsprogram i affärsmannaskap för utvalda tekniker och ingenjörer med resultatansvar har lett till en ökad fokus på affären och att man inte ”pratar förbi varandra” längre. Flera av deltagarna rapporterade om ”halverade mötestider”.